Jonestown โศกนาฏกรรมแห่งการฆ่าตัวตาย

     Jonestown คือชื่อเมืองเมืองหนึ่งที่อยู่ในประเทศกายอานา ประเทศในแถบอเมริกาใต้ ถูกสร้างขึ้นโดย จิม โจนส์ ชายผู้เป็นเจ้าลัทธิหนึ่ง ที่มีความคิดที่จะต้องการสร้าง “ยูโธเปีย” เมืองในอุดมคติที่เป็นดั่งสรวงสวรรค์    ในปี 1957 จิม และสาวกกว่า 500 คน ได้เดินทางไปสะพานโกลเด้นเกท เพื่อต่อต้านการฆ่าตัวตาย ซึ่งสะพานแห่งนี้คือสถานที่ที่ชาวอเมริกันนิยมมาฆ่าตัวตายมากที่สุด ด้วยการกระทำนี้ส่งผลให้จิมได้รับถถ้วยรางวัลและเหรียญเชิดชูเกียรติต่อการทำงานรับใช้สังคมมากมาย อีกทั้งยังทำให้มีคนศรัทธาในตัวจิมเพิ่มขึ้น    เวลาต่อมา จิมเป็นที่รู้จักมากขึ้น และแน่นอนว่า เมื่อมีคนชอบมากขึ้น ย่อมมีคนเกลียดมากขึ้นตามมาเช่นกัน โดยเฉพาะกลุ่มคนเหยียดผิว ทำให้จิมต้องจัดการให้มีคนคอยคุ้มกันตัวตลอด 24 … Read More